საიტის მენიუ
შესვლის ფორმა
მინი ჩეთი
200
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
თევზუკები
საათი
FACEBOOK
მთვლელები
www.wsa.ge
მთავარი » სტატიები » Мои статьи

itoria ;(
alo! ani rava xar?
ravi Tam Sen rogor xar?
ravi var ra.ras Svebi? 
daTos vemesijebodi.Sen?
ox arsad dagekargos eg Seni daTo=)…dRes ras vSvebiT xo mivdivarT nikuSas dab.dReze?darwmunebuli var magari biWebi gaeZrobian Zaan.
xo albT,mara CemTvis mainc sulerTia:P
ok. e.i dRes me vipyrob yvelas xo?=))=))
rogorc ginda:P
kai gaagrZele exa Sen sicocxlesTan mesijoba da xuTisTvis dagirekav da wavideT ok?
ok!
kai pk!
pk :*  Tamo da ani Zaan magari daqalebi iyvnen.marTalia xSirad Cxubobdnen,mara mainc Zalian uyvardaT erTmaneTi.

xo gogo gavideT ukve xuTis naxevaria ok?
ravi kai wavideT! 
  ………………
vaaa nikuS gilocav dab.dRes..mravals daeswari…
SemodiT,SemodiT…aba biWebo gaicaniT eseni Cemi debi arian….=)
vaa Sexede ra biWebi arian….gadauCurCula Tamom anis…
  gogoebma gaicnes biWebi da Zalian moewonaT…Zaan magra erTobodnen,magram erTi biWi Tamos Tvals ar aSorebda.am biWs ki levani erqva.am dRemac rogorc iqna Caiara da bavSvebic daiSalnen….

    ramdenime dRis Semdeg…
alo! Tamunas sTxoveT…
Tamuna var! Sen romeli xar?
Tamo me levani var gaxsovar? nikuSas dab.dReze gagicani…
aaa ui da Cemi nomeri saidan?
nikuSam momca!...
aaaa ok!;)

    maT ramdenime saaTi ilaparakes…..Zalian dauaxlovdnen erTmaneTs….saukeTeso megobrebiviT gaxdnen….magram samwuxarod mxolod Tamos miaCnda levani megobrad……

alo! Tamo ras Svebi?
ravi arafers Sen?
ravi arc me….magari mowyenili var da ar ginda cota gaviseirnoT? Tan Zaan seriozuli saqme maq….
ra saqme gaq?
ro gnaxav getyvi!
ok! gamoval…   
ok! Cven adgilze SevxvdeT!

  maT Zalian uyvardaT vaJaze erT-erT skverSi seirnoba.es skveri danarCenebisgan mxolod imiT gansxvavdeboda,rom Zalian kargi buneba,haeri da rac mTavaria siwynare iyo.


Tamo rava xar! 
magra Sen?
xo ravi….mec…
ra saqme gaq?
Tamo Zalian miyvarxar!
kai raa marto eg unda geTqva?xo ici ro mec Zaan Zaan miyvarxar……CemTvis ZmasaviT xar…:*
gTxov Tamo guls nu mtken.me Sen rogorc das ise ver giyureb… ar SemiZlia….Cemi grZnoba da-Zmur siyvarulze ufro metia…..
  Tamo gaSeSda da aRar icoda ra eTqva….
kai Tamo ra egre nu miyureb.xma mainc amoiRe,rame mainc miTxari…..
mgoni jobia ro exla saxlSi wavide da xval davilaparakoT ok?
Tam moica……..
  Tamuna ukan mouxedavad wavida…levani ki ramdenime xani idga im adgilas da ixsenebda ra karg dros atarebdnen erTad am skverSi…marTalia cudad iyo radgan calmxrivi siyvarulisgan itanjeboda magram amave dros bednieric iyo,man gabeda da Tamunas simarTle uTxra……
  "levanCom”(es saxeli Tamom moferebiT Searqva:D)meore dResve dareka,magram Tamom raRaca moimizeza da yurmili dakida.ase grZeldeboda ramdenime kvira…levani yoveldRe rekavda, Tamunac yoveldRe raRacas imizezebda da yurmils kidebda…yoveldRe erTi da igive meordeboda.TiTqos orive mieCvia.levanim ukve icoda Tamo axal mizezs moigonebda da yurmils dakidebda.Tamunamac icoda,rom telefoni darekavda da es iqneboda levani,amitomac winaswar moifiqrebda mizezs rom levanis ar Sexvedroda,magram amas ratom akeTebda ver gaego….Tavis grZnobebSi ver garkveuliyo…….
magram erT dResac veRaraferi moifiqra da……….

alo! Tam rava xar?
Zaan magra! Sen?
var ra! gcalia?
au ara!
rato?
…….
ratoo daa…cekvaze magviandeba:D
  aaaa ok! da Sen ro cekvaze ar dadixar?/:)
………
  rogor ara guSin Sevedi:D:D
    aaaa ok! ise tyuilebi ar gamogdis;);)
  ar gatyueb:|
  kai kai wadi da rac ar unda momivides daimaxsovre yovelTvis meyvarebi:(…..
  moica ra unda mogivides??
  araferi….wadi wadi Tore cekvaze dagagviandeba….
  moica………….
levanim yurmili dakida……..
Tamuna cotaTi aRelda magram ar SeimCnia,ifiqra albaT "gameRadavao!” 

ramdenime dRe gavida,magram levani ar rekavda…. "iqneb simarTle miTxra da marTla rame mouvida?”-gaifiqra Tamom da maSinve mobze gadaureka.telefoni gaTiSuli iyo…Semdeg nikas gadaureka.masac gaTiSuli qonda…..ucbad saSinelma azrebma gauara TavSi da Zalian SeeSinda levanis dakargvis….ramodenime kvira gavida da levani isev ar rekavda….Tamo ukve miCveuli iyo levanis zarebs.exla ki TiTqos   raRac daaklda…levani moenatra uzomod da mixvda,rom levani TavdaviwyebiT uyvarda…..mouTmenlad eloda mis zars,raTa es axali ambavi misTvis exarebina….

      4 ivnisi….levanis dab.dRe……

alo! Tamunas sTxoveT!
Tamuna var da Sen romeli xar?
me giga var levanis Zmakaci….
da levani sad aris?
levaniii???......:-?
xooo levani sad ari????
mokled dRes modi im adgilas sadac levanis xvdebodi….saqme maq…..
moval magram kiTxvaze ar mipasuxe….
ra kiTxvaze???
  levani sad aris Tqo????/:)
  magas ro moxval mere getyvi…….
  ok! exave gamoval……
    ok!   

    ………………

    privet!
  privet! aba ra saqme gaq?
  mokled levanis raRac problemebi aq da Zalian moenatre,Seni naxva unda da mTxova,rom daureke da CemTan moiyvaneo….
Tamos raRac ar moewona es tipi…..
  da TviTon rato ar damireka?/:)
  xo giTxari problemebi aq Tqo….policia usmens da raRaca raa….xo mixvdi rasac vgulisxmob…
  vera:|
  karoCe wamodi da TviTon agixsnis yvelafers…
  kai oRond jer dedaCems davurekav…
  ok !

    ………………

  alo! dee me var….exa levanis sanaxavad mivdivar da   cota damagviandeba….kai???
  kai dediko Wkvianad iyavi… 
  ok !


giga da Tamuna manqanaSi Casxdnen da wavidnen TamunasTvis gaurkvevel adgilas.
manqana Tbiliss gacda.es ambavi raRac Zalian ar moswonda Tamunas.magram mouTmenlad elodeboda levanisTan Sexvedras,radgan eTqva rom Zalian Zalian uyvarda???magram aSinebda is,rom levanis grZnoba ar ganelebuliyo misdami da imedi hqonda,rom levani Tavis danapirebs aasrulebda:”rac ar unda momivides mainc yovelTvis meyvarebi! "…..   
manqana erT miyruebul saxlTan gaCerda…..

    ……………… 

manqanidan gadmodi droze….
Tamoc SeSinebuli gadmovida…..saxlSi Sevidnen….
levani sadaa?
levani aq araa,mara Zaan male iqneba….
eg rogor?
rogor da Zalian male an "Seni sicocxle” iqceva gvamad an Sen…..droze biWebo xelebi SeukariT da Tvalebzec rame avafaroT….
ara moicadeT……ar momekarooT…..es rom levanim gaigos….
es rom levanim gaigos maSinve aqeT wamova Sen saSvelad…..mokled "Sen sicocxles” kargi dRe ar uweria…….


  ……………… 
alo! gamarjoba qeTino deida levani var!
levani rogora xar Svilo…sad iyavi dakarguli?
ravi raRac saqmeebi mqonda da…..qeTino deida Tu SeiZleba Tamunas dauZaxeT unda velaparako…
ki magram Svilo Tamuna Senma Zmakacma wamoiyvana Sen sanaxavad…..
Cemma Zmakacma?romelma Zmakacma?
ar vici mgoni giga erqva….
giga???
xo ra iyo?rato aReldi?
araferi,araferi didi madloba.kargad brZandebodeT.
naxvamdis Svilo….


……………… 
alo! "levanCo” rogor xar?
romeli xar?
giga var….xo marTla dab.dRes gilocav,ro amoxval magari saCuqari maq SenTvis gamzadebuli…
giga Se nabi….o Tamunas ro rame mouvides geficebi cocxals ar dagtoveb…
xooo eg Seni gadasawyvetia Tamunas rame mouva Tu ara….guSin sadac viyaviT im saxlSi var da droze modi.icode biWo marto iyavi Tore Sen gogos adgilze gavagoreb……


  levanim mainc gadareka ZmakacebTan da yvelaferi uTxra…..Tu 1 saaTSi ar davbrundiT im saxlSi modiTo…

  ………………

rogorc iqna levanic movida im saxlSi..

  keTili iyos Seni mobrZaneba>….dacinviT uTxra gigam..
  biWo Tamuna sadaa?
  nu geSinia kargad ari….fuli moitane?
  cota xanic macadeT da mogitanT…
  ara Zmao aRaraa magdeni dro….an exlave fuls iSovi an kide adgilzeve gagatyavebT…
  midiT mere raRas ucdiT…
  ara ara sxvanairi xerxi mirCevnia…..
  SemoiyvaneT Tamuna….esec daabiT da gverdze miusviT…

    ………………


ai ori gvritic aq gvyavs…aba levani amoirCie Tamuna movkla Sen Tvalwin Tu Sen????
Tamo dRemde Zalian miyvarxar…..
aha gasagebia e.i levanis vklavT:)):)) mosalodnelic iyo……
  ara gTxovT ar moklaT:((:((gemudarebiT:((:((ar mimatovo gTxov:((:((:(( 
  Tamo gTxov mapatie…gaxsovs ro dagpirdi sul meyvarebi Tqo….Cemi piroba avasrule….magram guls is mtkens,rom Sen ver SeZeli Cemi Seyvareba:((:((
  ara,ara moica….:(( mec miyvarxar! ! !
  gTxov Secodeba ar mWirdeba….guls ufro mtken….
  ara,ara marTals geubnebi….marTla Zalian miyvarxar….ar mimatovo gTxoov:((:((
  magas marTla ambob??
  kiii:(:(:(:(
  mec Zalian miyvarxar! ! ! ! da maTi tuCebi erTmaneTs Seexo:):):):) es iyo albaT orivesTvis yvelaze saukeTeso wuTebi….
  kargi exla wamodi Seni aRsasrulis dRe dgeba..Tqva gigam aRelvebuli xmiT,TiTqos ar undoda am ori wyvilis daSoreba….


am dros 1 saaTic gavida da levanis Zmakacebi Semocvivdnen….atyda srola…cota xanSi yvelaferi sisxliT SeiReba..giga da Tavisi Zmakacebi yvela daxoces,levani da Tavisi Zmakacebi ki gadarCnen….
  biWebo yvelaferi kargadaa….gigac moviSoreT…Tamuna sadaa??ikiTxa SeSinebulma levanim….
  biWebma dainaxes,rom Tamuna sisxlis gubeSi curavda…..
Turme srolisas tyvia masac moxvda,ufrosworad gigam moartya…
levanis Zalian SeeSinda..misi dakargva ar undoda…is xom sruliad udanaSaulo iyo….
  biWebma maSinve saswrafoSi darekes da saavadmyofoSi gaaqanes…..magram misvlisTanave Tamuna gardaicvala…..misi bolo sityvebi iyo: "levani miyvarxar! ! ! "

  palatidan ki tirilis da Rrialis xma iyo….yvela iqiTken gaiqca….
  palataSi micvalebuli iwva,romlis loyebsac siwiTle kidev SenarCunebuli hqonda….gverdze ki muxlmodrekili biWi RmerTs exveweboda ar wamarTvao magram amaod….Tamo aq aRar iyo…….


……………… ……………… ……………… ……………… 1 wlis Semdeg……….
  4 ivnisi……
saRamo iyo……niavi uberavda……foTlebi Srialebdnen…..saflavTan biWi idga…..nel-nela bneldeboda…..
  srolis xma……sisxlis gube…..viRacam Tavi moikla…..es viRaca ki levani iyo….man Tavis dabadebis dReze moikla Tavi…
ucbad qarma daubera da patara furceli haerSi aitaca….

  furcelze ewera: ……………… 
1 wlis win,4 ivniss,zustad am dRes Sen waxvedi da damtove…uSenod cxovreba ar SemiZlia….gaxsovs?dagpirdi arasdros damaviwydebi Tqo.pirobas vasruleb….arasdros damviwyebixar…me Sen uwindelze ufro metad miyvarxar…arasdros migatoveb…Cven orive wminda siyvaruls SevewireT da yovelTvis erTad viqnebiT……….
  bolo sityvebi: "Tamo miyvarxar! ! ! "


                                  THE END
კატეგორია: Мои статьи | დაამატა: gogatika (2011-07-14)
ნანახია: 2217 | რეიტინგი: 7.5/80
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]